Adatvédelem

-

Adatkezelési tájékoztató

Amelyben tájékoztatjuk honlapunk látogatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

A NetSolve Kft. (1222 Budapest, Kender utca 8.), mint adatkezelő a www.hellabooking.com weboldal felhasználóinak (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet ( Az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

 

Fogalmak

• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

• „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

I. AZ ADATKEZELŐ

A www.hellabooking.com honlapot működtető adatkezelő:

Cégnév: NetSolve Kft.

Székhely: 1222 Budapest, Kender utca 8.

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 302891

Adószám: 14515057-2-43

Képviselő: Kotta Szilárd

Telefonszám: +36-20-9766670

E-mail cím: [email protected]

Honlap: www.hellabooking.com

(a továbbiakban: Adatkezelő)

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Kamarai tagságunk száma:  PE14515057Társaságunk tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, 13-09-124056

 

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

1. Adatkezelési tevékenység a honlapunkon

Honlapunkon kizárólag az érintettek hozzájárulásával gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat. A honlap működtetése során személyes adatokat az alábbi célból gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:

 

a) Kapcsolatfelvétel céljából

Amennyiben Felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor nevét, e-mail-címét, telefonszámát kérjük megadni, hogy kérdésére gyorsan és egyénileg tudjunk válaszolni. Az adatokat kizárólag Felhasználó kérdésének megválaszolásához, valamint demo kérése vagy személyes találkozó kérése esetén ennek egyeztetéséhez használjuk fel, és azt követően töröljük. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adat: név, e-mailcím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdés megválaszolásáig

 

2. Adattovábbítás

A honlapunk használata során Felhasználó megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulást ad. Adatait harmadik személynek nem továbbítjuk.

 

3. Sütik (cookie-k) használata

Általános tájékoztatás

A süti egy egyszerű szövegfájl, melyet az internetes oldal kiszolgálója a számítógépén vagy mobileszközén tárol. A kiszolgáló később képes visszakeresni vagy olvasni a szóban forgó süti tartalmát. A sütiket az Ön böngészője kezeli. Minden süti egyedi és anonimizált adatokat tartalmaz, például egyedi azonosítót, a honlap nevét, számokat és betűket. Segítségükkel a honlap „emlékszik” a böngészési beállításaira. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépeden maradnak.

 

A sütik lehetővé teszik a beállítások megőrzését, gyorsabbá teszik a böngészést, azaz a honlap kényelmesebb használatát biztosítják. Sütik használata nélkül Önt minden alkalommal új látogatónak fogja tekinteni, amikor új oldalt nyit meg – ha például egy oldalon bezár egy menüt, aztán új oldalt nyit meg, az új oldal „nem emlékszik” a korábbi döntésére, és az új oldalt ismét a megnyitott menüvel mutatja. A sütik segítségével a honlap „emlékszik” a látogatóra, a látogatás ideje alatt (munkamenet-süti) vagy az ismételt látogatások során is (tárolt süti).

 

Vannak, akik tolakodásnak tartják, ha egy honlap adatokat tárol számítógépükről vagy mobileszközükről, különösen, ha ezeket az adatokat számukra ismeretlen harmadik fél tárolja. Lehetősége van egyes sütik vagy bármiféle süti elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban elhelyezett sütik törlésére is, azonban tisztában kell lennie azzal, hogy így esetleg nem tud majd minden funkciót használni. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internetböngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el.

A számítógép merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

A sütik érkezhetnek arról a honlapról, amelyet meglátogat, de származhatnak azokról a honlapokról is, amelyek az Ön által látogatott honlap tartalmát szolgáltatják. A „first party” sütiket az a honlap helyezi el, amelyet meglátogat, és csak ez a honlap képes olvasni őket. A „third party” sütiket az Ön által meglátogatott honlaptól eltérő szervezet hozza létre és használja.

 

Tájékoztatás a látogatás során létrejövő adatokról

A honlapunkra belépéskor felugró ablakban jelenik meg a sütik használatára vonatkozó szöveges ismertető, ahonnan közvetlenül elérhető az adatkezelési tájékoztató szövege. Az Elfogadom gomb lenyomásával a Felhasználó elfogadja, a Nem fogadom el gomb lenyomásával visszautasítja a sütik használatát.

 

A sütik használatának elfogadása esetén a látogatás során kezelt adatkör:

• a látogató által használt IP cím,

• a böngésző típusa,

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

• látogatás időpontja,

• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

• kattintás.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

a) Rendszer sütik

Név:

Hozzájárulás: nem igényel

Leírás: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

Cél: Honlap biztonságos működésének biztosítása

Érvényesség: böngésző session vége

 

b) Nyomkövető süti

Név:

Hozzájárulás:

Leírás: személyre szabáshoz

Ön látogatásának megjegyezése

Cél: szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

Érvényesség: 99 év

 

4. Naplózás

A weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

III. ADATFELDOLGOZÓK

A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek:

 

1. Tárhelyszolgáltatás

Cégnév: Center Webhost Kft.

Székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 16-32.

Kapcsolat: https://cweb.hu/kapcsolat/

Tárhelyszolgáltatónk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

Adatkezelési tevékenysége: a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

 

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük. A kapcsolatfelvétel során felhívjuk a Felhasználó figyelmét az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és módjára, valamint biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

 

2. Felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

3. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki.

 

4. Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
  • ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

 

5. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

- vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy

- az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, vagy

- az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

6. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

7. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

- ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

- ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

- ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

8. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

V. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

1. Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a címünkre (1222 Budapest, Kender utca 8.) írt levélben vagy az [email protected] címre küldött e-mailben.

 

2. Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Budapest, 2020.09.30.

-
HELLA
-

-